Stocks-MDLZ-Mondelez International Inc

MDLZ Mondelez International Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Mondelez International Inc increased tính đến 14.35% và có tổng là 36.02B. Thu nhập ròng increased tính đến 82.25% đến 4.97B. Tài sản ròng increased tính đến 5.37% đến 28.37B và EPS increased từ 1.96 đến 3.62.
MDLZ- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
37.02%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.19%
Biên Hoạt động
15.46%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.61%