Stocks-MGY-Magnolia Oil & Gas Corp

MGY Magnolia Oil & Gas Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Magnolia Oil & Gas Corp increased tính đến 57.14% và có tổng là 1.69B. Thu nhập ròng increased tính đến 87.64% đến 1.05B. Tài sản ròng increased tính đến 66.49% đến 1.74B và EPS increased từ 2.36 đến 4.71.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư