Stocks-MKS.L-Marks & Spencer

MKS.L Marks & Spencer

241.14 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2023: Doanh thu của Marks & Spencer increased tính đến 9.61% và có tổng là 11.93B. Thu nhập ròng increased tính đến 17.96% đến 364.50M. Tài sản ròng decreased tính đến 3.56% đến 2.82B và EPS increased từ 0.15 đến 0.18.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư