Stocks-MMM-3M

MMM 3M

102.32 1.27 (1.26%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của 3M decreased tính đến 3.18% và có tổng là 34.23B. Thu nhập ròng decreased tính đến 2.33% đến 5.79B. Tài sản ròng decreased tính đến 2.30% đến 14.77B và EPS increased từ 10.12 đến 10.18.
MMM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
43.50%
Biên Lợi nhuận Ròng
16.22%
Biên Hoạt động
-16.11%
Lợi nhuận trên Đầu tư
18.94%