Stocks-MRCY-Mercury Systems Inc

MRCY Mercury Systems Inc

35.47 -0.15 (-0.42%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2023: Doanh thu của Mercury Systems Inc decreased tính đến 1.45% và có tổng là 973.88M. Thu nhập ròng decreased tính đến 351.31% đến -28.34M. Tài sản ròng increased tính đến 1.92% đến 1.57B và EPS decreased từ 0.20 đến -0.50.
MRCY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
25.63%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.57%
Biên Hoạt động
-3.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.46%