ETF-NAIL-Direxion Shares Etf Trust-Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3x Shares

NAIL Direxion Shares Etf Trust-Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3x Shares

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
1 Năm
3 Năm
5 Năm
% Lợi Nhuận Giá
155.81%
21.74%
26.24%