Stocks-NAVI-Navient Corp

NAVI Navient Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Navient Corp increased tính đến 31.54% và có tổng là 4.83B. Thu nhập ròng decreased tính đến 64.65% đến 228.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 7.29% đến 2.76B và EPS decreased từ 4.49 đến 1.85.
NAVI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
87.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.82%
Biên Hoạt động
80.48%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.77%