Stocks-NOC-Northrop Grumman Corp

NOC Northrop Grumman Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Northrop Grumman Corp increased tính đến 7.34% và có tổng là 39.29B. Thu nhập ròng decreased tính đến 58.01% đến 2.06B. Tài sản ròng decreased tính đến 3.38% đến 14.80B và EPS decreased từ 31.47 đến 13.53.
NOC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.67%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.71%
Biên Hoạt động
6.46%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.27%