Stocks-NSA-National Storage Affiliates Trust

NSA National Storage Affiliates Trust

34.64 0.09 (0.25%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của National Storage Affiliates Trust increased tính đến 36.86% và có tổng là 801.57M. Thu nhập ròng increased tính đến 25.07% đến 183.77M. Tài sản ròng decreased tính đến 3.76% đến 2.39B và EPS increased từ 0.98 đến 0.99.
NSA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
46.24%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.48%
Biên Hoạt động
38.44%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.37%