Stocks-NTES-NetEase Inc.-ADR

NTES NetEase Inc.-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của NetEase Inc.-ADR increased tính đến 5.50% và có tổng là 14.33B. Thu nhập ròng increased tính đến 8.43% đến 2.85B. Tài sản ròng increased tính đến 0.39% đến 15.66B và EPS increased từ 3.88 đến 4.58.
NTES- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
58.49%
Biên Lợi nhuận Ròng
19.61%
Biên Hoạt động
24.88%
Lợi nhuận trên Đầu tư
17.82%