Stocks-NTGY.MC-Naturgy Energy Group, S.A.

NTGY.MC Naturgy Energy Group, S.A.

24.04 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Naturgy Energy Group, S.A. increased tính đến 53.41% và có tổng là 33.97B. Thu nhập ròng increased tính đến 28.49% đến 1.85B. Tài sản ròng increased tính đến 12.46% đến 9.98B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
NTGY.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.30%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.43%
Biên Hoạt động
7.68%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.08%