Stocks-NVO-Novo-Nordisk A/S SPONS ADR

NVO Novo-Nordisk A/S SPONS ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Novo-Nordisk A/S SPONS ADR increased tính đến 34.81% và có tổng là 33.70B. Thu nhập ròng increased tính đến 54.79% đến 12.14B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 3.45 đến N/A.
NVO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
84.60%
Biên Lợi nhuận Ròng
33.29%
Biên Hoạt động
44.12%
Lợi nhuận trên Đầu tư
59.56%