Stocks-OCGN-Ocugen Inc

OCGN Ocugen Inc

0.9232 0.0432 (4.91%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Ocugen Inc decreased tính đến NaN và có tổng là 0.00. Thu nhập ròng decreased tính đến 0.08% đến -21.94M. Tài sản ròng decreased tính đến 11.81% đến 84.05M và EPS increased từ -0.10 đến -0.10.
OCGN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
-10,240.24%
Biên Hoạt động
N/A
Lợi nhuận trên Đầu tư
-50.15%