Stocks-OCGN-Ocugen Inc

OCGN Ocugen Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Ocugen Inc decreased tính đến NaN và có tổng là 0.00. Thu nhập ròng decreased tính đến 39.38% đến -81.35M. Tài sản ròng decreased tính đến 12.28% đến 84.05M và EPS decreased từ -0.30 đến -0.38.
OCGN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
-12,800.30%
Biên Hoạt động
N/A
Lợi nhuận trên Đầu tư
-101.65%