Stocks-ODP-The ODP Corporation

ODP The ODP Corporation

46.87 -0.44 (-0.93%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của The ODP Corporation increased tính đến 0.31% và có tổng là 8.49B. Thu nhập ròng decreased tính đến 4.81% đến 178.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 1.29B và EPS decreased từ N/A đến 3.37.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư