Stocks-OLLI-Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc increased tính đến 4.22% và có tổng là 1.83B. Thu nhập ròng decreased tính đến 34.72% đến 102.79M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 1.36B và EPS decreased từ N/A đến 1.64.
OLLI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
37.41%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.51%
Biên Hoạt động
10.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.15%