Stocks-OPK-OPKO Health Inc

OPK OPKO Health Inc

1.64 0 (0%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của OPKO Health Inc decreased tính đến 43.42% và có tổng là 1.00B. Thu nhập ròng decreased tính đến 991.03% đến -328.40M. Tài sản ròng decreased tính đến 7.33% đến 1.56B và EPS decreased từ -0.05 đến -0.46.
OPK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.15%
Biên Lợi nhuận Ròng
-16.53%
Biên Hoạt động
-19.71%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-8.48%