Stocks-ORA.US-Ormat Technologies Inc.

ORA.US Ormat Technologies Inc.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Ormat Technologies Inc. increased tính đến 10.72% và có tổng là 734.16M. Thu nhập ròng increased tính đến 2.26% đến 77.80M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 2.03B và EPS decreased từ N/A đến 1.17.
ORA.US- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.49%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.56%
Biên Hoạt động
22.56%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.47%