Stocks-OXY-Occidental Petroleum Corp

OXY Occidental Petroleum Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Occidental Petroleum Corp increased tính đến 39.64% và có tổng là 36.25B. Thu nhập ròng increased tính đến 375.58% đến 13.22B. Tài sản ròng increased tính đến 48.01% đến 30.09B và EPS increased từ 1.58 đến 12.40.
OXY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
36.56%
Biên Lợi nhuận Ròng
-8.80%
Biên Hoạt động
25.42%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.56%