Stocks-PARRO.PA-Parrot SA

PARRO.PA Parrot SA

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Parrot SA increased tính đến 32.41% và có tổng là 71.90M. Thu nhập ròng decreased tính đến 936.84% đến -19.70M. Tài sản ròng decreased tính đến 16.35% đến 83.90M và EPS decreased từ -0.06 đến -0.64.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư