Stocks-PAY.L-PayPoint PLC

PAY.L PayPoint PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2023: Doanh thu của PayPoint PLC increased tính đến 15.56% và có tổng là 167.72M. Thu nhập ròng decreased tính đến 12.19% đến 34.71M. Tài sản ròng increased tính đến 34.18% đến 111.71M và EPS decreased từ 0.57 đến 0.50.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư