Stocks-PAYO-Payoneer Global Inc

PAYO Payoneer Global Inc

6.11 -0.20 (-3.17%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Payoneer Global Inc increased tính đến 32.58% và có tổng là 627.62M. Thu nhập ròng increased tính đến 64.78% đến -11.97M. Tài sản ròng increased tính đến 11.95% đến 545.26M và EPS increased từ -0.33 đến -0.03.
PAYO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
81.82%
Biên Lợi nhuận Ròng
-3.78%
Biên Hoạt động
5.01%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-5.06%