Stocks-PEGA-Pegasystems Inc

PEGA Pegasystems Inc

44.52 0.21 (0.48%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Pegasystems Inc increased tính đến 8.76% và có tổng là 1.32B. Thu nhập ròng decreased tính đến 448.19% đến -345.58M. Tài sản ròng decreased tính đến 68.55% đến 130.84M và EPS decreased từ -0.77 đến -4.22.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư