Stocks-PFG-Principal Financial Group Inc

PFG Principal Financial Group Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Principal Financial Group Inc decreased tính đến NaN và có tổng là 0.00. Thu nhập ròng increased tính đến 181.28% đến 4.81B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 6.27 đến 18.85.
PFG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
14.39%
Biên Hoạt động
13.13%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.33%