Stocks-PGRE-Paramount Group Inc

PGRE Paramount Group Inc

4.42 0.17 (4.00%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Paramount Group Inc decreased tính đến 1.67% và có tổng là 184.03M. Thu nhập ròng decreased tính đến 3,391.94% đến -39.60M. Tài sản ròng decreased tính đến 0.28% đến 4.41B và EPS decreased từ -0.01 đến -0.17.
PGRE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
31.12%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.92%
Biên Hoạt động
23.09%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.20%