Stocks-PH-Parker-Hannifin Corp

PH Parker-Hannifin Corp

389.41 -15.96 (-3.94%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2023: Doanh thu của Parker-Hannifin Corp increased tính đến 20.20% và có tổng là 19.07B. Thu nhập ròng increased tính đến 58.30% đến 2.08B. Tài sản ròng increased tính đến 16.69% đến 10.34B và EPS increased từ 10.09 đến 16.04.
PH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
34.01%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.15%
Biên Hoạt động
16.91%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.04%