Stocks-PHP.L-Primary Health Properties

PHP.L Primary Health Properties

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Primary Health Properties increased tính đến 5.84% và có tổng là 154.10M. Thu nhập ròng decreased tính đến 59.81% đến 56.30M. Tài sản ròng decreased tính đến 1.18% đến 1.48B và EPS decreased từ 0.10 đến 0.02.
PHP.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
90.57%
Biên Lợi nhuận Ròng
38.64%
Biên Hoạt động
99.38%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.12%