Stocks-PHUN-Phunware Inc

PHUN Phunware Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Phunware Inc increased tính đến 104.77% và có tổng là 21.79M. Thu nhập ròng increased tính đến 4.91% đến -50.89M. Tài sản ròng decreased tính đến 61.88% đến 24.88M và EPS increased từ -0.71 đến -0.51.
PHUN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.67%
Biên Lợi nhuận Ròng
-256.40%
Biên Hoạt động
-168.38%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-408.90%