Stocks-PINC-Premier Inc

PINC Premier Inc

32.13 -0.03 (-0.09%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Premier Inc increased tính đến 14.58% và có tổng là 359.63M. Thu nhập ròng increased tính đến 49.85% đến 64.37M. Tài sản ròng increased tính đến 1.97% đến 2.31B và EPS increased từ 0.36 đến 0.54.
PINC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
61.35%
Biên Lợi nhuận Ròng
19.43%
Biên Hoạt động
19.54%
Lợi nhuận trên Đầu tư
61.86%