Stocks-PRGS-Progress Software Corporation

PRGS Progress Software Corporation

57.40 -0.17 (-0.29%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/11/2022: Doanh thu của Progress Software Corporation increased tính đến 13.31% và có tổng là 602.01M. Thu nhập ròng increased tính đến 21.23% đến 95.07M. Tài sản ròng decreased tính đến 4.49% đến 393.99M và EPS increased từ 1.76 đến 2.15.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư