Stocks-PRU.L-Prudential

PRU.L Prudential

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Prudential decreased tính đến 134.63% và có tổng là -6.67B. Thu nhập ròng decreased tính đến 49.22% đến 817.52M. Tài sản ròng increased tính đến 11.71% đến 14.24B và EPS increased từ -0.57 đến 0.30.
PRU.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
1.25%
Biên Hoạt động
27.45%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.70%