Stocks-PTEC.L-Playtech Plc

PTEC.L Playtech Plc

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Playtech Plc increased tính đến 31.92% và có tổng là 1.37B. Thu nhập ròng decreased tính đến 94.13% đến 34.64M. Tài sản ròng increased tính đến 12.72% đến 1.51B và EPS decreased từ 1.84 đến 0.20.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư