Stocks-QD-Qudian Inc.

QD Qudian Inc.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Qudian Inc. decreased tính đến 66.09% và có tổng là 91.29M. Thu nhập ròng decreased tính đến 159.18% đến -53.77M. Tài sản ròng decreased tính đến 11.84% đến 1.73B và EPS decreased từ 0.35 đến -0.22.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư