Stocks-REGN-Regeneron Pharmaceuticals

REGN Regeneron Pharmaceuticals

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Regeneron Pharmaceuticals increased tính đến 7.76% và có tổng là 13.12B. Thu nhập ròng decreased tính đến 8.87% đến 3.95B. Tài sản ròng increased tính đến 14.60% đến 25.97B và EPS decreased từ 38.22 đến 34.77.
REGN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
82.95%
Biên Lợi nhuận Ròng
37.93%
Biên Hoạt động
32.64%
Lợi nhuận trên Đầu tư
22.67%