Stocks-RENT-Rent the Runway

RENT Rent the Runway

0.6677 0.0493 (7.97%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của Rent the Runway increased tính đến 45.79% và có tổng là 296.40M. Thu nhập ròng increased tính đến 34.51% đến -138.70M. Tài sản ròng decreased tính đến 149.65% đến -35.30M và EPS increased từ -3.36 đến -2.16.
RENT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
20.35%
Biên Lợi nhuận Ròng
-79.88%
Biên Hoạt động
-25.07%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-59.80%