Stocks-REP.MC-Repsol

REP.MC Repsol

14.005 0.085 (0.61%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Repsol increased tính đến 51.08% và có tổng là 75.15B. Thu nhập ròng increased tính đến 71.88% đến 4.35B. Tài sản ròng increased tính đến 13.97% đến 25.98B và EPS increased từ 1.64 đến 2.96.
REP.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
15.59%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.71%
Biên Hoạt động
8.20%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.57%