Stocks-RGEN-Repligen Corp

RGEN Repligen Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Repligen Corp increased tính đến 19.54% và có tổng là 801.54M. Thu nhập ròng increased tính đến 44.95% đến 185.96M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 2.24 đến 3.24.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư