Stocks-RH-RH

RH RH

256.26 7.63 (3.07%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/10/2022, doanh thu của RH decreased tính đến 12.36% và có tổng là 869.07M. Thu nhập ròng decreased tính đến 19.23% đến 98.76M. Tài sản ròng increased tính đến 6.04% đến 1.29B và EPS decreased từ 4.51 đến 3.78.
RH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
51.01%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.40%
Biên Hoạt động
22.60%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.51%