Stocks-RI.PA-Pernod-Ricard SA

RI.PA Pernod-Ricard SA

157.41 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2023: Doanh thu của Pernod-Ricard SA increased tính đến 13.42% và có tổng là 12.14B. Thu nhập ròng increased tính đến 12.58% đến 2.28B. Tài sản ròng increased tính đến 2.85% đến 16.72B và EPS decreased từ 7.64 đến N/A.
RI.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
59.70%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.37%
Biên Hoạt động
27.59%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.96%