Stocks-RLX-RLX Technology Inc-ADR

RLX RLX Technology Inc-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của RLX Technology Inc-ADR decreased tính đến 40.65% và có tổng là 784.13M. Thu nhập ròng decreased tính đến 33.47% đến 209.21M. Tài sản ròng increased tính đến 5.39% đến 2.24B và EPS decreased từ 0.22 đến 0.16.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư