Stocks-ROG.ZU-Roche Holding Ltd

ROG.ZU Roche Holding Ltd

229.95 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Roche Holding Ltd decreased tính đến 7.21% và có tổng là 58.72B. Thu nhập ròng decreased tính đến 8.67% đến 12.36B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 20.30 đến 18.57.
ROG.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
73.06%
Biên Lợi nhuận Ròng
21.57%
Biên Hoạt động
27.84%
Lợi nhuận trên Đầu tư
27.65%