Stocks-ROK-Rockwell Automation Inc

ROK Rockwell Automation Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2023: Doanh thu của Rockwell Automation Inc increased tính đến 16.72% và có tổng là 9.06B. Thu nhập ròng increased tính đến 39.05% đến 1.28B. Tài sản ròng increased tính đến 24.09% đến 3.74B và EPS increased từ 7.99 đến 12.00.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư