Stocks-ROP-Roper Technologies Inc

ROP Roper Technologies Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Roper Technologies Inc increased tính đến 15.00% và có tổng là 6.18B. Thu nhập ròng increased tính đến 38.84% đến 1.37B. Tài sản ròng increased tính đến 8.77% đến 17.44B và EPS increased từ 11.13 đến 12.70.
ROP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
69.72%
Biên Lợi nhuận Ròng
21.42%
Biên Hoạt động
28.25%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.21%