Stocks-RRTL.DE-RTL Group

RRTL.DE RTL Group

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của RTL Group increased tính đến 8.84% và có tổng là 7.22B. Thu nhập ròng decreased tính đến 47.32% đến 766.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 5.21B và EPS decreased từ N/A đến 4.35.
RRTL.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
8.69%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.11%
Biên Hoạt động
9.82%
Lợi nhuận trên Đầu tư
16.46%