Stocks-RTO.L-Rentokil Initial PLC

RTO.L Rentokil Initial PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Rentokil Initial PLC increased tính đến 25.73% và có tổng là 3.71B. Thu nhập ròng decreased tính đến 11.85% đến 232.00M. Tài sản ròng increased tính đến 224.23% đến 4.10B và EPS decreased từ 0.14 đến 0.12.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư