Stocks-RWE.DE-RWE AG

RWE.DE RWE AG

33.19 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của RWE AG increased tính đến 56.43% và có tổng là 38.37B. Thu nhập ròng increased tính đến 259.62% đến 2.99B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 29.28B và EPS decreased từ N/A đến 3.93.
RWE.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.45%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.51%
Biên Hoạt động
16.45%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.12%