Stocks-RYAAY-Ryanair Holdings plc-ADR

RYAAY Ryanair Holdings plc-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2023: Doanh thu của Ryanair Holdings plc-ADR increased tính đến 100.97% và có tổng là 11.21B. Thu nhập ròng increased tính đến 588.55% đến 1.37B. Tài sản ròng decreased tính đến 0.63% đến 6.13B và EPS increased từ -1.24 đến 5.99.
RYAAY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
-7.15%
Biên Hoạt động
16.65%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.59%