Stocks-SAB.MC-Banco Sabadell

SAB.MC Banco Sabadell

1.0080 0.0180 (1.82%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Banco Sabadell decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 38.46% đến 146.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 13.23B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
SAB.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
6.47%
Biên Hoạt động
18.99%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.76%