Stocks-SAN-Banco Santander SA (US)-ADR

SAN Banco Santander SA (US)-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Banco Santander SA (US)-ADR decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 16.43% đến 13.17B. Tài sản ròng increased tính đến 9.16% đến 116.83B và EPS increased từ 0.57 đến 0.70.
SAN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
5.18%
Biên Hoạt động
14.59%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.17%