Stocks-SAP-SAP SE ADR

SAP SAP SE ADR

135.88 0.14 (0.10%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của SAP SE ADR decreased tính đến 1.40% và có tổng là 32.44B. Thu nhập ròng decreased tính đến 71.67% đến 1.80B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 45.73B và EPS decreased từ N/A đến 2.05.
SAP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
71.92%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.73%
Biên Hoạt động
18.35%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.98%