Stocks-SBH-Sally Beauty Holdings Inc.

SBH Sally Beauty Holdings Inc.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2023: Doanh thu của Sally Beauty Holdings Inc. decreased tính đến 2.29% và có tổng là 3.73B. Thu nhập ròng increased tính đến 0.57% đến 184.60M. Tài sản ròng increased tính đến 73.26% đến 508.75M và EPS increased từ 1.66 đến 1.69.
SBH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
47.95%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.24%
Biên Hoạt động
8.59%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.74%